BARTOSZYCE: Zaproszenie na LX sesje Rady Miasta Bartoszyce | 24.11.2022 – Magna Masuria

BARTOSZYCE: Zaproszenie na LX sesje Rady Miasta Bartoszyce | 24.11.2022

0

źródło: Gazeta Olsztyńska

LX sesja Rady Miasta Bartoszyce odbędzie się 24 listopada 2022 r. o godz. 11.00 w sali 17 C Urzędu Miasta Bartoszyce zgodnie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad LVIII, LIX Sesji Rady Miasta.
4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
6. Sprawy różne.
7. Podjęcie Stanowiska Rady Miasta w sprawie petycji dot. uczczenia 100 rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/zmiany budżetu – projekt 1/LX
b/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2022–2034 –projekt 2/LX
c/określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – projekt 3/LX
d/ustalenia wysokości opłat eksploatacyjnych za korzystanie z urządzeń targowiska miejskiego „Mój Rynek” przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach – projekt 4/LX
e/ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Bartoszyce – projekt 5/LX
f/zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce – projekt 6/LX
g/ w sprawie przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz warunków i trybu przyznawania nagród w Gminie Miejskiej Bartoszyce za osiągnięcia w dziedzinie sportu – projekt 7/LX
9. Zamknięcie obrad.

Obrady Rady Miasta Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informację te podawane są wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *