Codziennie przyświeca ten sam cel – zadośćuczynienie represjonowanym i osobom, które dawniej nie miały wyboru – Magna Masuria

Codziennie przyświeca ten sam cel – zadośćuczynienie represjonowanym i osobom, które dawniej nie miały wyboru

1

Misją IUS MEMORIAE tzn. PRAWO PAMIĘCI jest udzielenie pomocy ludziom, którzy walczyli na rzecz odzyskania niepodległości przez Polskę. Ludziom, którzy oddali dla tej idei serce, zaangażowanie, zdrowie, mienie, wolność, rodzinę, a nawet życie. Byli oni przez system komunistyczny niesłusznie skazywani za swój patriotyzm, a za poświęcenie dla Ojczyzny trafiali do więzienia, łagrów lub byli mordowani na mocy wyroków lub nawet bez nich. Dobitnym przykładem takich działań są chociażby wydarzenia, jakie miały miejsce podczas tzw. Obławy Augustowskiej.

Codziennie zajmujemy się oczyszczaniem dobrego mienia poszkodowanych, ich małżonków i dzieci. Według nas prawo do zadośćuczynienia i odszkodowania za krzywdę doznaną na skutek represji należy się każdej ofierze.

Z pewnością nigdy nie wymażemy z pamięci wszystkich szkód i ich konsekwencji. Natomiast jesteśmy przekonani, że nasze działania oczyszczą dobre imię bohaterom, przywrócą poczucie sprawiedliwości i odznaczą tych, którzy walczyli o niepodległą Polskę.

Nasze czynności opierają się na pomocy przy zdobywaniu wszelkich dowodów i materiałów na potrzeby prowadzonej sprawy. Szacujemy straty oraz sporządzamy wniosek o odszkodowanie. Wszystkie działania doprowadzają do rozprawy i unieważnienia niesłusznego wyroku.

Przy całym procesie towarzyszy Pełnomocnik, który skupia szczególną uwagę na nadzorze działań i kontroli wszelkich terminów rozpraw. Ponadto służy wsparciem w przebiegu sprawy.

Odszkodowanie dla Represjonowanych w okresie komunizmu / stalinizmu

Służyć temu ma tzw. ustawa lutowa (Ustawa o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego z dnia 23 lutego 1991 r. (Dz.U. Nr 34, poz. 149)). Daje ona możliwość zrehabilitowania osób represjonowanych przez reżim.

Odszkodowanie dla osób represjonowanych – Komu przysługuje zadośćuczynienie i odszkodowanie za represje komunistyczne?

Zgodnie ustawą lutową, o należności tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia od Skarbu Państwa może starać się:

  • osoby represjonowane, wobec których stwierdzono nieważność orzeczenia, o którym mowa w art. 1,
  • internowani w związku z wprowadzeniem 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego,
  • osoby, które w okresie od 1 listopada 1982 roku do 28 lutego 1983 roku pełniły czynną służbę wojskową, do której odbycia zostały powołane za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego,
  • represjonowani oraz skazani w okresie 01.01.1944 r. – 31.12.1989 r., osoby bezpodstawnie przetrzymywane bez wyroku przez Urząd Bezpieczeństwa lub NKWD.
  • Dotyczy to także osób, które działały niepodległościowo na terenach tzw. II Rzeczpospolitej i zostały skazane tam na więzienie, łagry lub pozbawione życia w okresie: 01.07.1944 r. – 31.12.1956 r.

Odszkodowanie dla dzieci osób represjonowanych

Uprawnionymi do wystąpienia z żądaniem o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie są osoby represjonowane, a w przypadku ich śmierci uprawnienie to przechodzi na małżonka, dzieci oraz rodziców.

Jak z powyższego wynika, śmierć osoby, która doświadczyła represji za działalność patriotyczną w latach komunizmu, nie oznacza, że jej roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody (materialnej i niematerialnej – krzywdy) przestało istnieć. Zgodnie z art. 8 ust. 1 w/w ustawy lutowej z uprawnienia odszkodowawczego mogą skorzystać najbliżsi zmarłego, wymienieni enumeratywnie w przepisie.

Misją Ius Memoriae jest dotarcie do jak największej liczby ofiar reżimu komunistycznego i przeprowadzenie ich zarówno przez proces pozyskiwania dokumentacji w instytucjach i urzędach państwowych, jak również przez postępowanie sądowe, aby ostatecznie uzyskać prawną i społeczną rehabilitację.

Świadomi faktu, iż wciąż wielu represjonowanych nie zostało zrehabilitowanych, walczymy
by przywrócić im dobre imię, a także uzyskać należne im i ich rodzinom zadośćuczynienie i odszkodowanie.

Możemy i chcemy pomóc wszystkim tym, którzy w mrocznych latach naszej Ojczyzny nie zaznali sprawiedliwości. Pomagamy ludziom, którzy nigdy nie mogli liczyć na pomoc. Pomagamy, aby ocalić od zapomnienia.

Kontakt:
IUS MEMORIAE
ul. Śląska 54/5 | 81-310 Gdynia
+48 531 680 352
www.prawopamieci.pl

1 thought on “Codziennie przyświeca ten sam cel – zadośćuczynienie represjonowanym i osobom, które dawniej nie miały wyboru

  1. To znaczy że zakatawanemu w Kętrzynie Możejce przez kętrzyńską milicję także się należy.Do niedawna komisarzem miasta Kętrzyn był Tadeusz Sienkiel on w tym czasie był milicjantem.Ketrzyńskim władzom zależy na ukryciu tego bestialskiego czynu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *