STANOWISKO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA  W SPRAWIE STRAJKU NA KOLEI – Magna Masuria

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w listopadzie 2020 roku podpisał z Zarządem Spółki Polregio S.A. po kilkumiesięcznych negocjacjach umowę regulującą współpracę w zakresie organizacji kolejowych przewozów pasażerskich na terenie naszego województwa. Umowa została zawarta na okres 6 lat, by zapewnić stabilność oferty przewozowej. Jej wartość to ponad 414 mln zł. Każda ze stron przyjęła na siebie zobowiązania i ryzyka finansowe.

Województwo ze swojego budżetu w 2022 roku przeznaczy na realizację przewozów kolejowych 63 mln zł. Jest to wzrost do roku 2020 o 18,7 mln zł, przy utrzymaniu niezmienionej wielkości pracy eksploatacyjnej. Ponadto, zgodnie z zapisami Umowy, Samorząd zrekompensuje różnicę wynikającą ze wzrostu kosztów niezależnych od Spółki w 5 kategoriach.

W obecnej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej jest to ogromne wyzwanie finansowe dla budżetu Województwa. Za koszty zależne, w tym wynagrodzenia, odpowiada Spółka Polregio S.A., która na etapie negocjacji warunków umowy dokonała ich rzetelnej kalkulacji, jednocześnie przyjmując na siebie ryzyko związane z ich wzrostem.

W obliczu planowanego na dzień 16 maja 2022 r. strajku generalnego w Spółce Polregio S.A., będącego wynikiem żądań płacowych Strony Społecznej, który może doprowadzić do odwołania znacznej liczby pociągów w naszym regionie, Zarząd Województwa podjął dialog z Zarządem Spółki POLREGIO S.A. w obszarach zobowiązań wynikających z zawartej Umowy, za których realizację otrzymuje ustalone wieloletnią umową wynagrodzenie od samorządu województwa.

Mając na uwadze dobro najwyższe, jakim jest pasażer i jego potrzeby, Zarząd Województwa dokonuje wszelkich starań, aby wywiązać się z zapisów zawartej Umowy, jednocześnie oczekując tego samego ze strony Zarządu Spółki Polregio S.A., jako odpowiedzialnego partnera realizującego zadanie publiczne.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *