TEMAT TYGODNIA: Czy Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustanowi Komisarza w Kętrzynie? CZEŚĆ I – Magna Masuria

TEMAT TYGODNIA: Czy Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustanowi Komisarza w Kętrzynie? CZEŚĆ I

15

Po raz kolejny nie opadają echa po sesji Rady Miasta w Kętrzynie, gdzie samorządowcy decydowali nad udzieleniem wotum zaufania i absolutorium Ryszardowi Niedziółce, obecnemu burmistrzowi Kętrzyna. Przypomnijmy, że w 2020 roku tak samo jak w 2021 roku Niedziółka nie otrzymał od radnych miejskich wotum zaufania. Poza tym po głosowaniu w 2020 roku powstał swego rodzaju paradoks związany z nieudzieleniem wotum zaufania burmistrzowi Kętrzyna. Jak pamiętamy wotum zaufania nie zostało udzielone w 2020 roku, a wojewoda warmińsko-mazurski uchylił związaną z tym uchwałę. 

Można powiedzieć, że w 2020 roku Niedziółka nie został objęty głosowaniem wotum zaufania, co otwiera pewną furtkę do ustanowienia Komisarza Rządowego przez prezesa rady ministrów w trybie nadzoru nad organami jednostek samorządu terytorialnego, na wniosek wojewody zgłoszony za pośrednictwem właściwego ministra delegowanego do spraw administracji publicznej. Niedziółka po raz drugi nie uzyskał pozytywnego głosu w sprawie wotum zaufania. Przemawiają za tym spore niepowodzenia obecnego włodarza w kierowaniu Kętrzynem jak stracenie 14 milionów na remont ulicy Ogrodowej oraz budowę ulicy Górnej, czy szereg przegrywanych procesów z byłymi pracownikami podległych burmistrzowi jednostek samorządu terytorialnego. Radni przestali ufać burmistrzowi w jego działaniach, a każda jego próba działania jest poddawana wątpliwości oraz sensowności działania.

Czy dojdzie do ustanowienia w Kętrzynie Komisarza Rządowego? To wszystko zależy od konsekwentnego działania radnych, którzy głosowali za nieudzieleniem Niedziółce wotum zaufania. Konsekwencją ustanowienia Komisarza Rządowego może być rozwiązanie władzy sprawowanej przez burmistrza i ponowne przeprowadzenie wyborów. Prezes rady ministrów może wyznaczyć Komisarza na okres nawet 2 lat, czyli może przetrzymać go do następnych wyborów samorządowych.

W kuluarach prowadzone są już szerokie rozmowy pomiędzy miejskimi radnymi, którym coraz bardziej przekonują się do podjęcia takiego działania przeciwko Niedziółce. Większa część radnych nie może przeboleć „wielkiej pompy” związanej z pozyskanymi dofinansowaniami na ul. Ogrodową i ul. Górną, a następnie zmarnotrawienie tych pieniędzy. Jest to kluczowy czynnik przemawiający nad przedterminowym zakończeniem kadencji obecnego burmistrza.

15 thoughts on “TEMAT TYGODNIA: Czy Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustanowi Komisarza w Kętrzynie? CZEŚĆ I

 1. Radni, którzy „przekonują się do podjęcia takiego działania”, zdecydowanie powinni przekonać się do lektury ustawy o samorządzie gminnym. W ustawie słowa nie ma o tym, że uchylenie uchwały w sprawie wotum zaufania oznacza możliwość wprowadzenia zarządu komisarycznego. To zupełne bajki. Tym bardziej, że w przepisowym czasie uchwała stanęła w porządku obrad rady miejskiej i została poddana pod głosowanie, a więc rada miejska wypełniła obowiązek ustawowy. Nie ma podstaw do wprowadzenia zarządu komisarycznego. A fakt, że wojewoda uchylił z przyczyn formalnych uchwałę (brak należytego uzasadnienia), to inna sprawa. Gdyby z powodu uchwał uchylanych w ramach nadzoru wprowadzać zarządy komisaryczne, to w Polsce nie byłoby ani jednego burmistrza, bo wojewodowie rocznie uchylają setki uchwał. Ktoś podpuszcza radnych, a oni dają się nabierać.

  1. Art. 97 Ustawy o samorządzie gminnym stanowi: 1.W razie nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy gminy, Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, może zawiesić organy gminy i ustanowić zarząd komisaryczny na okres do dwóch lat, nie dłużej jednak niż do wyboru rady oraz wójta na kolejną kadencję.
   2.Ustanowienie zarządu komisarycznego może nastąpić po uprzednim przedstawieniu zarzutów organom gminy i wezwaniu ich do niezwłocznego przedłożenia programu poprawy sytuacji gminy.
   3.Komisarza rządowego powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody, zgłoszony za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
   4.Komisarz rządowy przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji organów gminy z dniem powołania.

   Wojewoda ma możliwości prawne w zawieszeniu wykonywania władzy przez danego wójta/burmistrza, a radni, którzy nie chcą nieudolnego zarządcy miasta powinni jak najszybciej zwrócić się do wojewody w tej sprawie.

   1. Dobre są te cytaty z ustawy, bo udowadniają one że:

    1/ felieton sugeruje błędny kierunek: odwołanie burmistrza w związku nieudzieleniem wotum zaufania. Prawnie nie ma takiej możliwości.

    2/ wojewoda nie ma żadnych możliwości usunięcia Niedziółki. Jeżeli ktoś twierdzi inaczej, to niech dokona prostej analizy: niech przypisze konkretny czyn do konkretnego, wyżej zacytowanego, przepisu.

    Czyżby osoby, które chciały organizować referendum, próbowały się teraz wykręcić i zrzucić odpowiedzialność za odwołanie Niedziółki na radnych? Powtarzam: prawnie nie ma takiej możliwości. To jak w końcu: organizujecie to referendum czy nie?

 2. Jeszcze raz proszę o sięgnięcie do ustawy o Samorządzie Gminnym, ponieważ nie mozna wprowadzac opinii publicznej w błąd.
  Art.28aa ust.10 dosyć wyraźnie traktuje jakie są reperkusje w przypadku nieudzielenia Burmistrzowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach Rada Gminy może (nie musi)
  podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza.Przepisy art.28aust.3i5 stosuje się odpowiednio (ani jednej wzmianki o wprowadzeniu instytucji Komisarza).
  Na koniec jedna refleksja Art.28a ust.1 uchwala Rady Gminy w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium, jest rownoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwolania Burmistrza .

  1. Art. 97 Ustawy o samorządzie gminnym stanowi: 1.W razie nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy gminy, Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, może zawiesić organy gminy i ustanowić zarząd komisaryczny na okres do dwóch lat, nie dłużej jednak niż do wyboru rady oraz wójta na kolejną kadencję.
   2.Ustanowienie zarządu komisarycznego może nastąpić po uprzednim przedstawieniu zarzutów organom gminy i wezwaniu ich do niezwłocznego przedłożenia programu poprawy sytuacji gminy.
   3.Komisarza rządowego powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody, zgłoszony za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
   4.Komisarz rządowy przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji organów gminy z dniem powołania.

   Wojewoda ma możliwości prawne w zawieszeniu wykonywania władzy przez danego wójta/burmistrza, a radni, którzy nie chcą nieudolnego zarządcy miasta powinni jak najszybciej zwrócić się do wojewody w tej sprawie.

  1. Po pierwsze tytul artykułu nie powinien wskazywać iz Wojewoda , ma moc wprowadzenia Komisarza w tej czy innej Gminie.
   Chociaz należy zauważyć bardzo dużą rolę przy wprowadzaniu tej instytucji.
   Zgoda co do przywolanego Art.97 Ustawy o Samorządzie Gminnym (Zawieszenie organów Gminy),malo tego to jest Art.96 ust.2 w/w Ustawy cyt. Jeżeli powtarzajacego się naruszenia Konstytucji lub Ustaw dopuszcza się Wójt/Burmistrz,Wojewoda wzywa Wojta/Burmistrza do zaprzestania naruszen,a jeżeli wezwanie to nie odnosi skutku – wstępuje z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o odwolanie Wojta/Burmistrza.
   W przypadku odwolania Wójta/Burmistrza Premier,na wniosek Mnistra wlasciwego do spraw administracji publicznej,wyznaczaosobe ,która do czasu wyborów pełni funkcję Wójta/Burmistrza.
   Także trzeba zauważyć, ze działalność organow Gminy musi się odbywać na podstawie obowiazujacego prawa, oraz jego granicach.
   Ale tez nie nalezy zapominać iż jest to Samorząd i organy nadzoru moga ingerowac( patrz )Art85,86,87,88 Ustawy o Samorządzie Gminnym .

 3. … a ja wam powtórzę – nie ma podstawy prawnej do wprowadzenia zarządu komisarycznego w naszym mieście. Wiem, że wiele osób i środowisk chciało by zmiany na stanowisku burmistrza, ale formalnie to nie nastąpi… oczywiście możliwości techniczne są w postaci referendum lub dymisji burmistrza, ale ja osobiście powątpiewam w sukces kolejnego referendum… Sam temat na „sezon ogórkowy” jest jak najbardziej trafiony…

 4. Nie trzeba mnie do niczego przekonywać, bo to jest kwestia obowiązujących przepisów.
  Zupelna zgoda co do tego ,że brak wotum zaufania nie stanowi przeslanki do wprowadzenia Komisarza rządowego.
  Natomiast włączając się do dyskusji chcialem zwrócić uwagę, że istnieje (vide Ustawa o Samorzadzie Gminnym)wiele przeslanek traktujacych o mozliwosci utraty stanowiska przez Wojta/Burmistrza/Prezydenta i to nie tylko technicznych,a też merytorycznych.

 5. W mojej ocenie „Palacz kotłowy” nie ma honoru i nie zrezygnuje dobrowolnie z pełnionej funkcji.

   1. Zasłużył sobie. Sądzisz ze on daje spokój? Patrzac na teksty na tym portalu nie dal. Życie doświadaczyło go przez 25 lat i dlatego traktował podwladnych jak traktował?

 6. Jest dużo przesłanek do wprowadzenia zarządu komisarycznego. Chociażby niedopełnienie obowiązków i działanie na szkodę Gminy Ketrzyn – utrata 14 milionów zł. Miasto pod rządami Ryszarda Henryka umiera. Nic się nie dzieje mieszkańcy maja go dość. Rysiek, że ty możesz jeszcze spoglądać w lustro. Idź ty już na emeryturę, tu jeszcze są ludzie którzy chcą mieszkać w tym Kętrzynie. Ile razy trzeba ci powtarzać, że ty nie nadajesz się na burmistrza. Może w Philipsie byleś dobrym managerem, ale miastem nie umiesz zarządzać. Odejdź – zadbaj o swoje zdrowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *