BARTOSZYCE: LXIII sesja Rady Miasta Bartoszyce | 31-01-2023 – Magna Masuria

BARTOSZYCE: LXIII sesja Rady Miasta Bartoszyce | 31-01-2023

0

LXIII sesja Rady Miasta Bartoszyce odbędzie się 31 stycznia 2023 r. o godz. 11.00 w sali 17 C Urzędu Miasta Bartoszyce zgodnie z następującym porządkiem:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad LXII Sesji Rady Miasta.
4.Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany budżetu-projekt 1/LXIII
b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2023 – 2036– projekt 2/LXIII
c/ przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bartoszyce do roku 2030” – projekt 3/LXIII
d/ przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2023 „Teleopieka dla Seniora” – projekt 4/LXIII
e/ zmiany uchwały nr III/13/2018 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie : podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – projekt 5/LXIII
f/ zmiany uchwały nr III/14/2018 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie : określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – projekt 6/LXIII
g/ zmiany uchwały nr XII/81/2019 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych – projekt 7/LXIII
h/ zmiany uchwały nr XII/84/2019 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie : określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych – projekt 8/LXIII
i/ przejęcia przez Gminę Miejską Bartoszyce części zadań zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta – projekt 9/LXIII
j/ ustalenia stawek opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych Gminy Miejskiej Bartoszyce – projekt 10/LXIII
k/ zmieniająca uchwałę w sprawie : ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych – projekt 11/LXIII
l/zmieniająca uchwałę w sprawie : ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych – projekt 12/LXIII
ł/ zmieniająca uchwałę w sprawie : „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce”- projekt 13/LXIII
6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *