BARTOSZYCE: Porządek obrad LXV sesji Rady Miasta Bartoszyce|30-03-2023 – Magna Masuria

BARTOSZYCE: Porządek obrad LXV sesji Rady Miasta Bartoszyce|30-03-2023

1

LXV sesja Rady Miasta Bartoszyce odbędzie się 30 marca 2023 r. o godz. 11.00 w sali 17 C Urzędu Miasta Bartoszyce zgodnie z następującym porządkiem:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad LXIV Sesji Rady Miasta.
4.Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Przyjęcie sprawozdań za 2022 rok z realizacji zadań jednostek organizacyjnych samorządu Miasta Bartoszyce BDK, MBP, BOSIR, ŚDS, MOPS, ZAO i ZUK.
6.Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 w 2022 roku.
7.Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bartoszyce na lata 2019-2023 w 2022 roku.
8.Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny miasta Bartoszyce na lata 2022-2024 za rok 2022.
9.Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany budżetu – projekt 1/LXV
b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2023-2036 – projekt 2/ LXV
c/ przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2023”- projekt 3/ LXV
d/zmiany uchwały Nr XXX/191/2020 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce – projekt 4/ LXV
10.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11.Sprawy różne.
12.Zamknięcie obrad.

Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Miasta Bartoszyce są transmitowane  i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).

1 thought on “BARTOSZYCE: Porządek obrad LXV sesji Rady Miasta Bartoszyce|30-03-2023

  1. Proszę , proszę a w Bartoszycach nie ma punktu zapytania i interpelacje ? A są odpowiedzi . Ciekawe ciekawe , Pan Redaktor tym się nie interesuje ? a może dlatego, że jest tam wiceburmistrzem były burmistrz Kętrzyna ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *