Krzysztof GŁUSIEC: Mieszkańcy chcą poprawy warunków życia codziennego – Magna Masuria

Krzysztof GŁUSIEC: Mieszkańcy chcą poprawy warunków życia codziennego

2

REDAKTOR NACZELNY: Dlaczego Pan startuje do Rady Powiatu i jakie są główne postulaty?

KRZYSZTOF GŁUSIEC: Kandyduję, jako jeden z członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, którzy uzyskali mandat zaufania podczas częściowych walnych zgromadzeń przedstawicieli. Zostałem wybrany do rady nadzorczej na kadencję 2022-2025.

REDAKTOR NACZELNY: Jak wygląda  sytuacja ze Spółdzielnią mieszkaniową ,,PIONIER” w Kętrzynie?

KRZYSZTOF GŁUSIEC: Rada nadzorcza została ukonstytuowana.

REDAKTOR NACZELNY: Kiedy? Jak do tego doszło?

KRZYSZTOF GŁUSIEC: Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (tzw. Sąd KRS), w dniu 5-01-2024 r. ustanowił dla Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie kuratora, w celu podjęcia czynności zmierzających do powołania organu uprawnionego do reprezentowania, a do czasu powołania organu, reprezentowania przy niezbędnych czynnościach związanych z bieżącą działalnością Spółdzielni, nieprzekraczających zakresu zwykłego zarządu majątkiem. Kurator nie wykonał czynności, do których został powołany. Przypominam, że Sąd Okręgowy, dniu 11-04-2023 r., uchylił postanowienie poprzedniego sędziego o wstrzymaniu wykonalności uchwał. To postanowienie uprawomocniło się 10-01-2024 r. Kurator był więc zobowiązany postanowieniami Sądów do zwołania pierwszego posiedzenia w ciągu 7 dni, czyli jeszcze w styczniu.

REDAKTOR NACZELNY: Czy kurator wykonał postanowienia Sądów?

KRZYSZTOF GŁUSIEC: Nie zrobił tego, więc jako członkowie spółdzielni i interwenci uboczni w sprawie sądowej, reprezentujący członków spółdzielni, wysłaliśmy do Sądu KRS pisma: informację o opieszałości kuratora, wniosek o zmianę kuratora ze wskazaniem kandydata na kuratora, wniosek o wydanie kuratorowi poleceń w zakresie zwołania pierwszego posiedzenia rady nadzorczej, wniosek o ukaranie kuratora grzywną za przekroczenie uprawnień…

REDAKTOR NACZELNY: Jak na te pisma zareagowały sądy?

KRZYSZTOF GŁUSIEC: Sąd KRS dwukrotnie występował do kuratora z przypomnieniem, co powinien zrobić, ale kurator  nie reagował. Po naszych interwencjach Sąd KRS zażądał od kuratora sprawozdania z podjętych przez niego działań. Kurator sprawozdanie wysłał, ale napisał w nim nieprawdę, że rada nie chce działać. Pisał też, że kontaktował się z jakimiś osobami w celu zwołania walnego.

REDAKTOR NACZELNY: Skąd on wziął taki pomysł?

KRZYSZTOF GŁUSIEC: To stary pomysł poprzedniego prezesa, który chciał unieważnić wybór dokonany przez członków spółdzielni. Zbieranie podpisów rozpoczęła osoba, która nie jest członkiem spółdzielni. On sobie wymyślił sposób na zaistnienie w wyborach do rady miejskiej. To  pracownik firmy ubezpieczeniowej, który spotkania w tej sprawie organizował w siedzibie firmy. Czy miał zgodę swoich przełożonych na spotkania nie dotyczące spraw służbowych? Tego nie wiem.

REDAKTOR NACZELNY: Na jakiej podstawie prawnej, nie będąc członkiem spółdzielni chciał zwoływać walne?

KRZYSZTOF GŁUSIEC: On nie zna statutu i prawa spółdzielczego. Wprowadzał spółdzielców w błąd, ponieważ założył portal na Facebooku przeciwko podwyżkom. Teraz wykorzystuje go do promowania swojej osoby jako kandydata na radnego. On nie zna również akt sprawy w Sądzie Okręgowym, które liczą już 600 stron. Nie potrafi przeczytać ze zrozumieniem orzeczeń Sądu KRS. Tam są już 22 sprawy liczące od 5 do 88 dokumentów. Z dokumentów sądowych jasno wynikało , że rada nadzorcza została wybrana prawomocnie i może już działać.

REDAKTOR NACZELNY: Wróćmy do postępowania w sprawie kuratora.

KRZYSZTOF GŁUSIEC: Kurator w sprawozdaniu napisał nieprawdę, więc kolektywnie złożyliśmy do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie zawiadomienie o podejrzeniu potwierdzenia nieprawdy. Następnie powiadomiliśmy o tym Sąd KRS oraz Sąd Okręgowy.

REDAKTOR NACZELNY: Jaka była reakcja sądów?

KRZYSZTOF GŁUSIEC: Sąd KRS natychmiast wystąpił o dokumenty w sprawie powołania rady nadzorczej do Sądu Okręgowego. Dokumenty zostały dostarczone 26 marca 2024 r. Na podstawie dokumentów Sąd KRS ustalił, że kurator nie podjął czynności zmierzających do powołania w spółdzielni zarządu, w szczególności nie zwołał posiedzenia rady nadzorczej wybranej w dniach 5-9.09.2022 r., Już w następnym dniu, 27 marca 2024 r., Sąd KRS  odwołał kuratora Pana Zygmunta Mierczaka i powołał Panią Kurator Magdę Świercz z jedynym zadaniem – wyboru organów spółdzielni. Jednocześnie Sąd KRS wpisał zmianę kuratora w Krajowym Rejestrze Sądowym i wydał kuratorowi zaświadczenie upoważniające do podjęcia czynności. Pani Kurator w dniu 28 marca 2024 podjęła decyzję o zwołaniu  pierwszego posiedzenia radny nadzorczej. Następnego dnia to jest 29 marca 2024 r. rada nadzorcza w obecności Pani Kurator ukonstytuowała się, zgodnie z statutem oraz prawem spółdzielczym .

REDAKTOR NACZELNY: Czy odczuwa pan satysfakcję z tego sukcesu

KRZYSZTOF GŁUSIEC: To duży sukces członków spółdzielni, którzy na walnych zgromadzenia wybierali swoich przewodniczących i sekretarzy a następnie swoich członków rady nadzorczej. Rada nadzorcza pracuje zespołowo a jej członkowie wiedzą, że nie mogą zawieść zaufania tych, którzy ich wybrali.

REDAKTOR NACZELNY: Jakie zmiany czekają Powiat Kętrzyński po wyborach?

KRZYSZTOF GŁUSIEC: Wszelkie działania na rzecz powiatu są uzależnione od woli wyborców i współpracy radnych powiatu. Zamierzam być przedstawicielem wszystkich mieszkańców powiatu kętrzyńskiego a szczególnie osób mieszkających w zasobach spółdzielni mieszkaniowej w Kętrzynie, Reszlu i Korszach oraz mieszkańców Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

REDAKTOR NACZELNY: Jakie są plany w ramach promocji miasta Kętrzyn?

KRZYSZTOF GŁUSIEC: Kętrzyn jest siedzibą powiatu, największym skupiskiem ludności w naszym powiecie. Z tego powodu promocja powiatu jest ściśle związana z promocją Kętrzyna. Konieczna jest więc współpraca władz powiatowych i miejskich.

REDAKTOR NACZELNY: Jakie są zauważalne problemy z którym powiat  Kętrzyn  będzie się musiał zmierzyć po wyborach?

KRZYSZTOF GŁUSIEC: Mieszkańcy chcą poprawy warunków codziennego życia. Chcą, aby płacone przez nich podatki nie były bezsensownie marnowane. Oczekują poprawy opieki zdrowotnej, oraz atrakcyjnego szkolnictwa dla własnych dzieci i wnuków. To ważne ludzkie sprawy, którymi będę zajmował się jako radny. Opieka zdrowotna, to dzisiaj największa bolączka mieszkańców. Tutaj wymagana jest ścisła współpraca powiatu z sąsiednimi gminami. Drugim problemem jest komunikacja. Dotyczy to stanu dróg oraz tzw. wykluczenia komunikacyjnego na terenie powiatu. To wszystko wymaga poprawy.

materiał zrealizowany ze środków KKW Trzecia Droga – PSL

2 thoughts on “Krzysztof GŁUSIEC: Mieszkańcy chcą poprawy warunków życia codziennego

  1. Panie Krzysztofie, życzę powodzenia proszę trzymać ten słodziutki układzik Michałków kucharków i Judaszy! Przykładem były ostatnie lata niemocy w sprawie PUP, w sprawie braku specjalistów z NFZ, a przede wszystkim braku reakcji radnych z tzw. opozycji na sztuczne sukcesy!

  2. Niech nowa rada zwróci szczególną uwagę na przetargi o wybór firmy odbierającej odpady z bloków spółdzielczych .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *