SORKWITY: Zaproszenie na XLV sesje Rady Gminy Sorkwity | 28.11.2022 – Magna Masuria

SORKWITY: Zaproszenie na XLV sesje Rady Gminy Sorkwity | 28.11.2022

0

Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) zwołuje XLV sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) na godzinę 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany uchwały nr XXXV/250/2021z dnia 23 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Sorkwity na lata 2022-2032.
b. zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2022r. uchwalonego uchwałą Nr XXXV/251/2021 z dnia  23 grudnia 2021.
c. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
d. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
e. opłaty miejscowej.
f. określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Sorkwity na rok szkolny 2022/2023.
g. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Sorkwity.
h. przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego   i  o wolontariacie na 2023 rok.

5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
7. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *