SROKOWO: LI sesja Rady Gminy Srokowo | 28.10.2022 – Magna Masuria

SROKOWO: LI sesja Rady Gminy Srokowo | 28.10.2022

0

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) w związku z § 25 ust. 5 Statutu Gminy Srokowo zapraszam na LI sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się dnia 28 października 2022 r. (piątek) o godz. 14.00 na sali sesyjnej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie LI sesji Rady Gminy Srokowo.
2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy Srokowo.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja Wójta o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Srokowo w roku szkolnym 2021/2022.
7. Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych za trzy kwartały 2022 r.
8. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby do tego zobowiązane.
9. Analiza informacji merytorycznej funkcjonowania GOK w Srokowie.
10. Informacja o przygotowaniu gminy do sezonu zimowego 2022/2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:

11.1. Rozpatrzenia petycji.
11.2. Zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole, dla której organem prowadzącym jest gmina Srokowo.
11.3. Ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
11.4. Podatku od środków transportowych.
11.5. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2022-2025.
11.6. Zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2022 r.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
14. Zakończenie obrad LI sesji Rady Gminy Srokowo.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Dziadoń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *