WIADOMOŚCI: Budżetowa sesja sejmiku województwa w trybie stacjonarnym – Magna Masuria

WIADOMOŚCI: Budżetowa sesja sejmiku województwa w trybie stacjonarnym

2

W czwartek 29 grudnia odbędzie się ostatnia w tym roku sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego. Radni będą głosować m.in. nad budżetem województwa na 2023 rok. Początek obrad o godz. 12.00 (sala sesyjna nr 420, ul. E. Plater 1).

Transmisja z sesji będzie dostępna na stronie internetowej samorządu województwa warmińsko-mazurskiego pod adresem: https://warmia.mazury.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod adresem: https://bip.warmia.mazury.pl

PORZĄDEK OBRAD:

 1. otwarcie sesji,
 2. rozpatrzenie wniosków do porządku obrad,
 3. sprawozdanie marszałka województwa z prac zarządu pomiędzy sesjami,
 4. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037 – referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa,
 5. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok – referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa,
 6. podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2037 – referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa,
 7. podjęcie uchwały w sprawie budżetu województwa na 2023 rok – referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa,
 8. podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu województwa, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego – referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa,
 9. informacja o realizacji współpracy międzynarodowej województwa w 2022 roku – referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa,
 10. sprawozdanie z działalności Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli (za okres grudzień 2021 – listopad 2022) – referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa,
 11. podjęcie uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej – referująca: J. Piotrowska, członek zarządu województwa,
 12. podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Rominckiej – referująca: J. Piotrowska, członek zarządu województwa,
 13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie – referujący: M. Kuchciński, wicemarszałek województwa,
 14. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIII/496/21 sejmiku województwa z 28 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług publicznych transportu zbiorowego w transporcie drogowym – referujący: M. Kuchciński, wicemarszałek województwa,
 15. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas określony kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami – referujący: M. Kuchciński, wicemarszałek województwa,
 16. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/58/18 sejmiku województwa z 28 grudnia 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez samorząd województwa – referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa,
 17. podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XI/179/19 sejmiku województwa z 29 października 2019 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest województwo – referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa,
 18. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia powiatom: olsztyńskiemu, bartoszyckiemu, ełckiemu, oleckiemu, nowomiejskiemu, działdowskiemu, piskiemu, iławskiemu, gołdapskiemu, giżyckiemu, mrągowskiemu, ostródzkiemu oraz gminie miejskiej Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2023 roku prowadzenia Powiatowych Bibliotek Pedagogicznych oraz Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim – referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa,
 19. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy sejmiku województwa na rok 2023 – referująca: B. Hordejuk, przewodnicząca sejmiku,
 20. skargi, wnioski, petycje – referująca: B. Hordejuk, przewodnicząca sejmiku,
 21. sprawy organizacyjne sejmiku, 
 22. przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji sejmiku z 29 listopada 2022 roku,
 23. sprawy różne,
 24. oświadczenia radnych,
 25. zamknięcie sesji.

2 thoughts on “WIADOMOŚCI: Budżetowa sesja sejmiku województwa w trybie stacjonarnym

 1. Ciekawe czy tym razem również Grzegorz Waldemar Prokop – dyrektor Urzędu Pracy w Kętrzynie i zarazem radny będzie miał delegację na spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, czy jednak sporządzi wniosek urlopowy.

 2. Skoro jest pewien, że nikt mu nic nie zrobi, w tym jego szef, będzie nadal robił to, co chce i śmiał się wszystkim w twarz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *