WIADOMOŚCI: Sąd w Olsztynie zajmie się sprawą „Helpera” – Magna Masuria

Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 10 lutego 2022 r. nie uwzględnił wniosku Sądu Okręgowego w Olsztynie o przekazanie sprawy dotyczącej nieprawidłowości w działalności stowarzyszenia „Helper” do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu.

Pod koniec ub. roku do Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynął akt oskarżenia przeciwko 42 osobom oskarżonym w związku z nieprawidłowościami w działalności stowarzyszenia „Helper”, które na przestrzeni lat 2010-2017 uzyskało dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zadań publicznych polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy (ŚDS) w gminach: Purda, Reszel, Jedwabno i Olsztyn. Natomiast, postanowieniem z dnia 17 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie, II Wydział Karny zwrócił się do Sądu Najwyższego w Warszawie o przekazanie powyższej sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w uzasadnieniu swojego wniosku zwrócił uwagę, że wśród osób oskarżonych w tej sprawie są wysocy funkcjonariusze samorządowej władzy wykonawczej (m. in. urzędujący Prezydent Miasta Olsztyn), która statutowo jest zobowiązana do współpracy na różnych płaszczyznach z organami władzy sądowniczej. Nadmieniam, że wśród oskarżonych jest również jeden z ławników Sądu Okręgowego w Olsztynie. Sąd zwrócił także uwagę, że sprawa dotycząca nieprawidłowości w stowarzyszeniu „Helper” jest aktualnie przedmiotem dyskusji publicznej w lokalnym środowisku, budzi silne emocje i jest postrzegana jako sprawa o politycznych konotacjach. W razie orzekania w sprawie przez sędziego Sądu Okręgowego w Olsztynie wspomniane wyżej okoliczności mogą niepotrzebnie wywoływać wątpliwości opinii publicznej co do bezstronności działania Sądu, a to nie służyłoby dobru wymiaru sprawiedliwości. Sąd podkreślił przy tym, że powyższe okoliczności dostrzegł również oskarżyciel publiczny (Prokurator Regionalny w Białymstoku), który z urzędu zwrócił się do tutejszego Sądu z wnioskiem o rozważenie zasadności wystąpienia do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości.

Sąd Najwyższy w dniu 10 lutego 2022 r. rozpoznał wniosek o przekazanie powyższej sprawy innemu sądowi równorzędnemu, uznając, że nie zasługuje on na uwzględnienie.

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wydanego postanowienia wskazał, że autorytet właściwego miejscowo sądu buduje sprawne, bez zbędnej zwłoki, przeprowadzenie każdego postępowania i wydanie, na podstawie wnikliwej i bezstronnej oceny dowodów, sprawiedliwego orzeczenia, niezależnie od tego, jakie funkcje pełnili lub pełnią osoby, których ono dotyczy.

Jednocześnie informuję, że Sąd Okręgowy w Olsztynie nie wyznaczył jeszcze terminu rozprawy w sprawie nieprawidłowości w działalności stowarzyszenia „Helper”. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *