XXIX Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie [relacja LIVE] – Magna Masuria

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie [relacja LIVE]

7

Witamy serdecznie na relacji na żywo z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie, która odbędzie się w Ratuszu Miejskim, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 w Kętrzynie. Sesja zacznie się o godzinie 15:30, ale już teraz zapraszamy państwa do wspólnego śledzenia wydarzeń z Sesji.

🔴 15:10
Witamy już na żywo wszystkich zgromadzonych z nami czytelników. Prosimy odświeżać stronę, co kilka minut, aby być z nami na bieżąco i komentować każdy wrzucany post. Za chwilę rozpocznie się Sesja Rady Miejskiej. Na miejscu już są prawie wszyscy radni.

🔴 15:22
Radni zbierają się już na swoje miejsca, uruchomiona została transmisja online, ale na razie jest bez dźwięku.

🔴 15:29
Dzisiaj ważnymi punktami na Sesji Rady Miasta będą:
– informacje dotyczące zatrudnienia na lokalnym rynku pracy oraz wsparcia przedsiębiorczości za 2019 r.,
– informacje z funkcjonowania spółek komunalnych za 2019 r.,
– analiza pomocy społecznej i prorodzinnej za 2019 r

🔴 15:40
Chwilowe opóźnienie w rozpoczęciu Sesji Rady Miasta, ale mamy nadzieję, że za chwilę rozpocznie się posiedzenie.

🔴 15:44
Rozpoczęła się Sesja Rady Miasta w Kętrzynie

🔴 15:46
Przedstawienie porządku obrad. Przewodniczący proponuje przesuniecie punktu 10. Analiza wydatków budżetu miasta za I półrocze 2020 w Dziale Oświata i Wychowanie na miejsce 3.

🔴 15:48
Punkt 4, pan Dyrektor Grzegorz Prokop przedstawi informacje dotyczącą zatrudnienia na lokalnym rynku pracy oraz wspierania przedsiębiorczości za 2019 r.
Prokop: „analiza nie dotyczy miasta Kętrzyn lecz całego Powiatu Kętrzyńskiego”

fragment slajdu przedstawionego przez Grzegorza Prokopa

🔴 16:04
Grzegorz Prokop skończył swoją prezentację
Radna Marzena Gajek zadaje pytania dla Dyrektora PUP

screen z transmisji online Sesji Rady Miasta

🔴 16:10
Radna Helena Szymkiewicz: „chciałam się dowiedzieć czy w naszym mieście przybyło, czy ubyło miejsc pracy, a nie co się dzieje w Powiecie Kętrzyńskim”

🔴 16:16
Przy mikrofonie radny Zbigniew Nowak wnosi o wniosek zmiany prezentacji na temat rynku pracy.

🔴 16:18
Informacja z funkcjonowania spółek komunalnych za 2019 r

🔴 16:49
Nadal trwają rozmowy o informowaniu funkcjonowania spółek komunalnych za 2019 rok
Prezes Wodociągów: „nie spodziewam się zysku za Kętrzyńską Przystań za ten rok”

🔴 17:12
Analiza pomocy społecznej i polityki prorodzinnej za 2019 r.
Marzena Utko, kierownik MOPS: „musimy skupić się nad rozwojem polityki społecznej dla seniorów”

🔴 17:32
Przerwa w obradach Sesji Rady Miasta

🔴 17:45
Po zakończonej analizie pomocy społecznej i polityce prorodzinnej w 2019 roku przyszedł czas na przyjęcie planu robót publicznych w 2020 roku.

🔴 17:58
Okresowa ocena realizacji zadań w ramach robót publicznych.

🔴 18:03
Przedstawienie harmonogramu imprez kulturalnych i sportowych na 2020 r

🔴 18:05
Ocena realizacji budżetu miasta za I półrocze 2020 r.

🔴 18:06
Za chwilę radni będą procedować nad Uchwałami, wśród nich jest uchwała dotycząca ograniczenia sprzedaży w godzinach nocnych napojów alkoholowych

🔴 18:08
Podjęcie uchwały w sprawie ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Kętrzyn.

🔴 18:17
Rozpoczęła się dyskusja nad powyższą uchwałą. Pierwsza mówi Wioletta Czech.

🔴 18:24
Teraz przy głosie radny Jerzy Baranowski, następnie Zbigniew Nowak, Dariusz Duczek oraz Władysław Zarecki. Radna Wioletta Czech jest przeciwna tej uchwale. Jerzy Baranowski twierdzi, że jest to uderzenie w przedsiębiorców.

🔴 18:37
Teraz przy głosie jest radny Dariusz Duczek, który mówi o wstrzymaniu się od głosu.

🔴 18:44
Przewodnicząca Wioletta Czech upomina burmistrza o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

🔴 18:45
Teraz przy głosie jest radny Tomasz Komorowski „Dlaczego tylko sklepom ograniczać możliwość sprzedaży alkoholu a lokalom gastronomicznym już nie?

🔴 18:47
Głos zabrał radny Jan Mickiewicz – „W pełni popieram wniosek radnego Daniela Sapińskiego„.

🔴 18:51
Burmistrz Niedziółka mówi, że nie wypowie swojego zdania, ale uszanuje głos radnych.

🔴 18:58
Radny Daniel Sapiński zaczyna swą wypowiedź mówiąc „Słuchając Waszych głosów, różne myśli przechodzą mi przez głowę„. Dalej próbuje bronić swojej uchwały oraz przekonuje, że jest to działanie potrzebne.

🔴 19:09
Radna Marzena Gajek zwraca się do radnych, aby zająć się problemem, który wciąż jest nierozwiązany i nikt nie chce się nim zająć. „Są trzy strony konfliktu” – można usłyszeć z wypowiedzi radnej.

🔴 19:21
Radna Czech odpowiada odpowiada radnej Gajek na temat parkingów i meczy, o których wspomniała w swojej wypowiedzi radna z klubu AS.

🔴 19:23
Na sali robi się delikatny chaos.

🔴 19:24
Radny Ćwik krytykuje burmistrza za brak zainteresowania w sprawie tej uchwały i wychodzenie podczas debaty na ten temat. „Pewnie dlatego, aby nie dostawać pytań” – dodaje Ćwik.

🔴 19:28
Radny Duczek docenia działania radnego Sapińskiego za to, że zadał sobie trud, aby napisać uzasadnienie do tej uchwały oraz gratuluje funkcjonowania radnemu z klubu AS.

🔴 19:32
Dyskusja na temat tej uchwały trwa nadal, jest bardzo burzliwa. Radni obradują nad tym od ponad godziny. Radny Ćwik pyta burmistrza o kogo mu chodzi w błyszczeniu przed kamerą i chce, żeby podał nazwisko. Następnie głos zabrała pani Helena Szymkiewicz. Mówi, że choroby związane z uzależnieniem od alkoholu są bardziej śmiertelne od panującej pandemii koronawirusa.

🔴 19:37
Radny Mickiweicz zgłasza wniosek o zakończenie dyskusji. Głosowanie nad tym wnioskiem będzie po przemowie Zofii Waszkiewicz.

🔴 19:42
Wypowiada się teraz osoba, która zajmuje się sklepami na ul. Mazurskiej: „nie zostały wprowadzone odpowiednie środki zapobiegawcze, aby głosować nad tą uchwałą, jeszcze nie sprawdziliśmy jak funkcjonuje zakaz zatrzymywania się na ul. Mazurskiej”

🔴 19:49
„Zastanówcie się nad tym stanowiskiem, nad tą uchwałą, bo ludzie mogą stracić pracę, dana firma może zostać bankrutem” – kontynuował jeden z właścicieli sklepów na Mazurskiej.

🔴 19:56
Wróbel w swoim stylu atakuje radnych i robi prawdopodobne insynuacje w kierunku info-Kętrzyn24.pl?

🔴 20:02
Radny Ćwik odpowiada dla Wróbla: „proszę nie wkładać w moje usta słów, których nie wypowiedziałem”, następnie komentuje kto prowadzi narracje w danej telewizji. Również zwrócił uwagę dla Zofii Waszkiewicz, że jest „głosem rozsądku” w obronie burmistrza.

🔴 20:06
Przegłosowano wniosek o niezamknięciu dyskusji.

🔴 20:08
Daniel Sapiński przy głosie: „ta dyskusja zaczyna mieć wymiar polityczny”

🔴 20:10
Radny Czesław Ćwik, składam wniosek o zmienienie godzin skrócenia godzin sprzedaży alkoholu z 22 na 23.

🔴 20:13
Radny Dariusz Duczek składa wniosek formalny o przesunięcie podjęcie uchwały na następną sesję. Radny Rypina ogłasza również krótką przerwę techniczną.

🔴 20:25
Radni obradują nad jedną uchwałą od ponad dwóch godzin. Czy po przerwie będziemy mieli zakończenie dyskusji? Czy wniosek Dariusza Duczka będzie przegłosowany i do uchwały wrócimy na kolejnej Sesji Rady Miasta?

🔴 20:28
Radni wrócili do obrad Sesji Rady Miasta

🔴 20:29
Zofia Waszkiewicz jest przeciwna wnioskowi Dariusza Duczka. Uchwała będzie dalej procedowania, radni są przeciwni zakończeniu dyskusji.

🔴 20:30
Za chwilę radni będą głosować nad wnioskiem Czesława Ćwika nad zmianą godzin w uchwale.

🔴 20:35
Wniosek radnego Czesława Ćwika został odrzucony.

🔴 20:36
Radni oddali głosy nad samą uchwałą. Uchwała nie została przyjęta przez radnych. Radni przeszli do kolejnego punktu.

🔴 20:38
Uchwała w sprawie przyjęcia do wykonania zadania Powiatu Kętrzyńskiego w zakresie utrzymania zimowego, w sezonie 2020-2021, dróg powiatowych na terenie miasta Kętrzyn. Radni przegłosowali ją

🔴 20:39
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/85/15 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 31 sierpnia 2015 r. zmienionej uchwałą Nr XVI/125/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 września 2019r. w sprawie powierzenia Kętrzyńskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie wykonania zadań własnych obejmujących gospodarkę nieruchomościami Gminy Miejskiej Kętrzyn. Uchwała została podjęta.

🔴 20:41
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane.

🔴 20:42
Wystąpiły problemy techniczne podczas głosowania. Będzie reasumpcja głosowania.

🔴 20:43
Uchwała została podjęta.

🔴 20:44
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/151/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2020 – 2030. Najpierw będzie głosowana autopoprawka, a następnie będzie głosowana sama uchwała. Uchwała została podjęta.

🔴 20:48
Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2020. Uchwała została podjęta.

🔴 20:50
Przyjęcie raportu okresowego z realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Kętrzyn na lata 2015 -2025. Stanowisko zostało podjęte.

🔴 20:50
Radny Zbigniew Nowak dodaje swoje uwagi co do sprawozdania burmistrza

🔴 20:52
Burmistrz Niedziółka odpowiada radnemu Nowakowi, że nie ma problemu z takim informowaniem i tak będzie robił.

🔴 20:53
Radny Tomasz Komorowski pyta zastępcę burmistrza na temat jakich tematów rozmawiał podczas debaty, na którą wybrał się w sierpniu

🔴 20:53
Dyskusja pomiędzy radnym Komorowskim a zastępcą Wróblem

🔴 20:55
Przewodniczący Rafał Rypina pyta czy wpłynęły pieniądze z rządowego programu w ramach funduszu inwestycji lokalnych. Burmistrz Niedziółka odpowiada, że tak, 31 sierpnia.

🔴 20:58
Przewodniczący Rypina informuje, że burmistrz Niedziółka dzisiaj przekazał kluczyki do nowego ambulansu zakupionego ze środków przekazanych przez miasto dla szpitala powiatowego.

🔴 20:59
Interpelacje i zapytania radnych, rozpoczyna przewodnicząca Wioletta Czech.

🔴 21:00
Przewodnicząca Wioletta Czech czyta wniosek rodziców dzieci przedszkoli, które zarządzane są przez Anetę Pietrzyk – Hornicką. Radna Czech odpowiada na ten wniosek. Zadaje pytanie odnoszące się do jednej z wypowiedzi Wróbla, która miała miejsce na nadzwyczajnej sesji rady miasta.

🔴 21:05
Radna Alicja Biała informuje, że odchodzi z klubu radnych PiS i od tej pory jest niezależną radną.

🔴 21:06
Radny Nowak pyta jak zakończyła się sprawa związana z dyrektorem SP1 Januszem Woronowiczem

🔴 21:06
Radny Sapiński wnosi wniosek, aby przenieść mierniki z ulicy Uroczej i Reymonta na ulicę Daszyńskiego. Dodatkowo radny Sapiński pyta czy można zrobić ulicę Asnyka ulicą jednokierunkową oraz czy można zamontować oświetlenie do ogrodu zapachu.

🔴 21:10
Radny Czesław Ćwik pyta czy jest sens tworzyć nowe grafiki do różnych wydarzeń, skoro można wziąć gotowe ze strony ministerstwa i jest pewność, że są one darmowe. Ile kosztowały plakaty zrealizowane przez miasto Kętrzyn między innymi do Narodowego Czytania?

🔴 21:12
Radna Zofia Waszkiewicz mówi na temat lodówek miejskich, aby nie marnować jedzenia. Czy burmistrzowie będą tym zainteresowani?

🔴 21:15
Radny Nowak odnosi się do wypowiedzi Przewodniczącej Czech. Radny mówi, że sprawa przedszkoli nie jest zakończona, tak jak mówił Niedziółka i nie może być tak zostawiona.

🔴 21:17
Radny Nowak mówi o sprawie Dagmary Iwaniuk i braku wykonania wyroku przez burmistrza Niedziółkę.

🔴 21:20
Radny Nowak czyta wiadomość od jednego z mieszkańców na temat zatrudniania w SP1 nauczycieli z innych szkół w dobie koronawirusa.

🔴 21:21
Radny Nowak zaczyna temat Prezesa KTBS Andrzeja Michalskiego i używania przez niego samochodu służbowego. Wnosi wniosek do komisji rewizyjnej o sprawdzenie kto i jak korzystał z samochodu służbowego KTBS.

🔴 21:25
Burmistrz wypowiada się na temat sprawy Dagmary Iwaniuk. Burmistrz twierdzi, że wypłacono jej pieniądze i pracuje dalej w ŚDS. Niedziółka twierdzi, że nie wie do czego odwołuje się Pani Iwaniuk.

🔴 21:26
Niedziółka wypowiada się na temat spółki i zażaleń do sądu. Twierdzi, że sprawa nie jest zakończona.

🔴 21:30
Radny Nowak odpowiada, że to dziwne, że sprawa padła na poziomie prokuratury. Kontynuuje mówiąc „Wiadomo, że sądy są jakie są, ale prokuratury?” Dodatkowo dodaje pytanie do Pani mecenas na temat jawności.

🔴 21:32
Wywiązuje się dyskusja pomiędzy radnym Nowakiem a burmistrzem Niedziółką.

🔴 21:34
Wypowiedź Daniela Sapińskiego na temat miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

🔴 21:35
Radna Marzena Gajek dziękuje za realizację platformy przystankowej na ul. Jaśminowej.

🔴 21:35
Radny Zarecki przywołuje dyrektora KCK oraz burmistrza do przedstawienia faktur między KCK a spółdzielnią. Dyrektor Zdanowicz szeroko się uśmiechnął. Dalej radny Władysław Zarecki porusza temat złego zachowania prezesa KTBS Andrzeja Michalskiego oraz prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier wobec pracownic KTBS przy zamieszaniu z mieszkaniem na ulicy Mazurkiej

🔴 21:38
Radny Nowak mówi na temat wydatków KCK na KTK. Podaje przykład Bartoszyckiej telewizji, która rzadko kiedy dostaje od miasta chociażby 1000 złotych, nie jak KTK, prawdopodobnie 17000 złotych miesięcznie.

🔴 21:43
Radny Baranowski mówi na temat doświetlenia ulicy Miejskiej oraz Sikorskiego za marketem „Pelcowizna” oraz o przycięcie drzew na ul Sikorskiego.

🔴 21:44
Radny Duczek mówi na temat głosowania o ograniczenie godzin sprzedaży alkoholu.

🔴 21:45
Radny Ćwik przyznaje rację radnemu Zbigniewowi Nowakowi i mówi, że telewizja KTK stała się telewizją samorządową.

🔴 21:49
Przewodniczący Rafał Rypina zamyka XXIX Sesję Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Dziękujemy wszystkim, którzy wytrwali z nami do końca i na bieżąco czytali relację live.7 thoughts on “XXIX Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie [relacja LIVE]

    1. Pani Wa czy jak się tam pani nazywa. A może jest pani panem. Piszemy to co intryguje i ciekawi mieszkańców. Zdajemy liczne pytania, a obecną władza ma daleko do jawności i transparentności. Od samego początku zadajemy pytania to uwielbiany przez panią burmistrz podał nas do prokuratury. Wiec niech się pani nie dziwi że jesteśmy krytyczni do działań obecnej władzy.

 1. Rysiek nie powinien być na stanowisku tak poważnym i odpowiedzialnym .
  Mówi nie prawdę i nie zrozumiale.
  Zobaczmy co będzie dalej.

  1. Zdecydowanie lepszą prawdę mówił Hecman głośno i wyraźnie rzekł TAK SIE WYGRYWA WYBORY, podając tort z okazji odsłonięcia ławeczki. To była najlepsza prawda! Na szczęście przegrał 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *