BARTOSZYCE: Zaproszenie na LVIII sesje Rady Miasta Bartoszyce | 27.10.2022 – Magna Masuria

BARTOSZYCE: Zaproszenie na LVIII sesje Rady Miasta Bartoszyce | 27.10.2022

0

źródło: Gazeta Olsztyńska

Informujemy, że LVIII sesja Rady Miasta Bartoszyce odbędzie się 27 października 2022 r. o godz. 11.00 w sali 17 C Urzędu Miasta Bartoszyce zgodnie z następującym porządkiem:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad LVII Sesji Rady Miasta.
4.Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
6.Sprawy różne.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zmiany budżetu – projekt 1/LVIII
b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2021 – 2034 – projekt 2/LVIII
c/określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – projekt 3/LVIII
d/ zmiany kosztu jednej godziny usług opiekuńczych – projekt 4/LVIII
e/ zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli – projekt 5/LVIII
f/ zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych – projekt 6/LVIII
g/ zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bartoszyce – projekt 7/LVIII
h/ przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Bartoszyce w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu – projekt 8/LVIII
i/ przyjęcia Aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Bartoszyce – projekt 9/LVIII (ze względu na obszerność materiał jest do wglądu w Biurze Rady Miasta).
8.Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *