Były sędzia oskarżony o jazdę w stanie nietrzeźwości prawomocnie skazany – Magna Masuria

Były sędzia oskarżony o jazdę w stanie nietrzeźwości prawomocnie skazany

3

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 9 marca 2021 r. utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji skazujący Andrzeja M. za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości.
Sprawa dotyczy zdarzenia drogowego, do którego doszło w dniu 27 października 2018 r. w miejscowości Stare Uściany w powiecie piskim. Andrzej M. – wówczas sędzia Sądu
Rejonowego w Kętrzynie, kierując samochodem osobowym, został zatrzymany przez patrol policji do kontroli drogowej. Jak ustalono, kierowca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości.

Badanie wykazało u Andrzeja M. blisko 2 ‰ alkoholu w wydychanym powietrzu. Sąd Rejonowy w Piszu wyrokiem z dnia 26 października 2020 r. uznał Andrzeja M. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i skazał go za to na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary na okres 2 lat próby. Ponadto, Sąd orzekł wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych w ruchu lądowym na okres 5 lat, a także świadczenie pieniężne w kwocie 10 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Sąd obciążył oskarżonego również kosztami postępowania.

W ocenie Sądu Rejonowego, kara orzeczona wobec oskarżonego jest sprawiedliwa i adekwatna do wysokiego stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przez niego czynu. Sąd nie dopatrzył się żadnych okoliczności wyłączających winę oskarżonego. Andrzej M. jest
osobą dorosłą, sprawną intelektualnie, zdolną do rozpoznania znaczenia swych czynów i pokierowania swoim postępowaniem. Oskarżony był czynnym sędzią, a więc funkcjonariuszem publicznym pełniącym zawód szczególnego zaufania publicznego. Swoim zachowaniem zaś zawiódł owo zaufanie publiczne, zawiódł również środowisko sędziowskie. Na wymiar kary ma również wpływ uprzednia niekaralność oskarżonego, a to zdarzenie w jego dotychczasowym życiu miało jedynie charakter incydentalny. Ponadto, oskarżony normalnie funkcjonował w społeczeństwie, a w swoim środowisku lokalnym i zawodowym cieszył się pozytywną opinią. Zdaniem Sądu Rejonowego orzeczona kara będzie pozytywnie oddziaływać także na opinię publiczną. Jazda w stanie nietrzeźwości zawsze stanowi zagrożenie dla innych uczestników ruchu, co jest faktem powszechnie wiadomym, może doprowadzić do tragedii i czyn taki zasługuje na potępienie w formie sankcji karnej.

Prokurator wniósł apelację od powyższego rozstrzygnięcia, domagając się wymierzania oskarżonemu surowszej kary, tj. kary 1 roku pozbawienia wolności, 10 tys. zł grzywny, 15
tys. zł świadczenia pieniężnego oraz zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów na okres 10 lat. Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 9 marca 2021 r. utrzymał w mocy zaskarżony wyrok sądu pierwszej instancji, uznając go tym samym za prawidłowy, a uzasadnienie wyroku za przekonujące. Wyrok w tej sprawie jest prawomocny.

3 thoughts on “Były sędzia oskarżony o jazdę w stanie nietrzeźwości prawomocnie skazany

  1. Super, że nie było taryfy ulgowej. Miał 2 promile za kółkiem i poniósł tego konsekwencje prawne. To nauczka dla nas wszystkich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *