GIŻYCKO: Zaproszenie na LXXII sesje Rady Miasta Giżycko | 26.10.2022 – Magna Masuria

GIŻYCKO: Zaproszenie na LXXII sesje Rady Miasta Giżycko | 26.10.2022

0

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), zwołuję LXXII zwyczajną sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Giżycku na 26 października 2022r. (środa) 2odz. 15.30, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku aleja 1 Maja 14, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej w Giżycku nr LXXI/16/2022 z 05.10.2022 r.
 4. Komunikaty i informacje.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej
  Giżycko na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie”.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/5/09 Rady Miejskiej w Giżycku
  z dnia S marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe
  warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom
  zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina
  Miejska Giżycko.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości
  w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
  Sp. z o.o.
 9. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie.
 10. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w najem.
 11. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.
 12. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 13. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV/87/2018 Rady Miejskiej w Giżycku
  z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.
 15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza z analizy oświadczeń
  majątkowych.
 17. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *