GÓROWO IŁAWECKIE: Podpisano umowy na przebudowę ulic: Obrońców Pokoju, Ciasnej, Jutrzenki i Ripeckiego

0

Burmistrz Jacek Przemysław Kostka podpisał umowę na przebudowę ul. Obrońców Pokoju, Ciasnej, Jutrzenki i Ripeckiego w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęła tylko jedna oferta, która została uznana za najkorzystniejszą. Wykonawcą inwestycji jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Olsztyńskiej 12 w Lidzbarku Warmińskim.

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg gminnych w ramach zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, a także pełnienie nadzoru autorskiego. W ramach tego przedsięwzięcia planowane są:

  • Przebudowa wymienionych ulic.
  • Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej.
  • Budowa oświetlenia drogowego.
  • Organizacja ruchu (oznakowanie pionowe).
  • Usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną na podstawie uzyskanych warunków od poszczególnych dysponentów sieci.

Wybór oferty został dokonany zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, uwzględniając kryteria oceny ofert określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Wysokość oferty wraz z VAT wyniosła 4 949 471,45 zł.

Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, edycja druga. Wysokość dofinansowania wynosi 95%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *