Informacja Zarządu SM „Pionier” o uchwale w sprawie kontroli – Magna Masuria

Informacja Zarządu SM „Pionier” o uchwale w sprawie kontroli

0

Zarząd SM Pionier złożył wniosek o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, zwołane w dniach 17, 18, 19, 20 i 21 czerwca 2024 r., uchwały zobowiązującej radę nadzorczą do:

Przeprowadzenia szczegółowej kontroli ogłoszenia i przebiegu przetargu oraz zawarcia i realizacji Umowy na „Dostawę kompletnego systemu rozliczeniowego kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w budynkach Spółdzielni” (tzw. przetargu na podzielniki ciepła), oraz przedstawienia protokołu z przeprowadzonej kontroli na następnym walnym zgromadzeniu.

Rada Nadzorcza po ukonstytuowaniu się, w dniu 29 marca 2024 r., rozpoczęła analizę regulaminu rozliczania ciepła oraz przegląd dokumentów związanych z przetargiem na podzielniki ciepła.

W wyniku wstępnej kontroli dokumentów oraz wspólnych z Zarządem, spotkań z czteroma dostawcami podzielników i systemu rozliczeń, Rada Nadzorcza powołała, w dniu 6 maja 2024 r., „Komisję doraźną do spraw rozliczeń mediów”. 

W wyniku wspólnych prac członków Komisji i Zarządu wystąpiły wątpliwości, co do prawidłowości przetargu i zawartej przez poprzedniego prezesa i byłą główną księgową umowy.

W celu dokładnego wyjaśnienia sprawy Zarząd, po konsultacji z członkami Komisji, wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie szczegółowej kontroli.

Ze względu na wagę sprawy dla wszystkich członków Spółdzielni uchwałę w sprawie kontroli podejmie Walne Zgromadzenie.

Ewentualne dochodzenie roszczeń, w stosunku do osób, które nie dopełniły swoich obowiązków i skierowanie sprawy do organów ścigania, nastąpi po zakończeniu kontroli.

Zarząd Spółdzielni

Materiał opłacony przez SM „Pionier” w Kętrzynie. Redakcja info-Kętrzyn24.pl/Magna Masuria nie odpowiada prawnie za treść zamieszczonego artykułu. Wszystkie uwagi prosimy kierować do Zarządu Spółdzielni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *