Przeciwko niesprawiedliwym, zawyżonym cenom śmieci – Magna Masuria

Przeciwko niesprawiedliwym, zawyżonym cenom śmieci

13

Mieszkaniec Kętrzyna Pan Stanisław Kulas, podczas sesji rady miejskiej w dniu 12 grudnia 2019 roku, wystąpił z wnioskiem przeciwko nadmiernie wysokim cenom za śmieci. Publikujemy pełne pisemne wystąpienie i pierwszą część jego wystąpienia dostępną w relacji wideo z sesji rady:

„Szanowni Państwo Radni

W imieniu Stowarzyszenia Mieszkańców „Mieszkam – Płacę – Wymagam” w Kętrzynie, w imieniu mieszkańców Kętrzyna oraz swoim własnym wnoszę o stwierdzenie nieważności: „Uchwały nr XIX/142/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 21 listopada 2019 r., w sprawie zmiany uchwały nr VII/57/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie metody ustalania opłat, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych”.

Uzasadnienie

Rada Miejska w Kętrzynie, na wniosek burmistrza miasta, na sesji w dniu 21 listopada podjęła Uchwałę nr XIX/142/2019 w sprawie zmiany uchwały nr VII/57/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie metody ustalania opłat, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych. Uchwał została podjęta z naruszeniem prawa (Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwanej dalej Ustawą), ponieważ:

1. Burmistrz miasta, pomimo obowiązku w ustawie, zgodnie art. 6 ust. 5a Ustawy, nie dokonał kontroli posiadanych umów – deklaracji, złożonych przez mieszkańców lub przez administratorów budynku, o których mowa w ust. 1, i dowodów uiszczania opłat za usługi, o których mowa w ust. 1. Według informacji podanej przez Urząd Miasta w mieście jest zameldowanych 27 478 mieszkańców a deklaracje o segregacji odpadów złożyło lub w ich imieniu złożyli administratorzy, 21 755 mieszkańców. Urząd Miasta nie ustalił rzeczywistej ilości osób zamieszkałych i nie potrafił wyjaśnić, dlaczego 5 723 mieszkańców nie złożyło deklaracji, lub nie zostało ujętych w deklaracjach o segregacji odpadów. Zgodnie z art. 6i ust. 2 Ustawy „W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.”. Urząd miasta powinien kontrolować dowody uiszczania opłat za usługi mieszkańców zameldowanych w Kętrzynie, którzy nie złożyli deklaracji i mieszkańców zamieszkujących w Kętrzynie zameldowanych poza Kętrzynem. Według informacji Urzędu Miasta nie wykonał on takich kontroli a co piąta osoba zameldowana w Kętrzynie nie płaci za odpady. Urząd Miasta nie wyjaśnił, gdzie te osoby złożyły deklaracje lub z jakich powodów deklaracje nie zostały złożone.

2.Burmistrz miasta nie dokonał, wymaganej zgodnie art. 6 ust. 5a Ustawy, kontroli posiadanych umów, przez przedsiębiorców. Prawie 1000 przedsiębiorców w Kętrzynie nie złożyło deklaracji o odpadach. Urząd miasta nie wyjaśnił przyczyn niezłożenia deklaracji i nie sprawdził czy przedsiębiorcy posiadają wymagane Ustawą umowy. Około 600 przedsiębiorców w Kętrzynie złożyło deklaracje o odpadach i zawarło umowy. Wg posiadanych informacji, potwierdzanych nieoficjalnie przez pracowników urzędu miasta i władze spółki komunalnej odbierającej odpady od mieszkańców i przedsiębiorców, około 400 przedsiębiorców zaniża deklarowaną ilość odpadów. Urząd miasta i spółka komunalna nie zweryfikowały zadeklarowanych ilości oraz prawidłowości segregacji odpadów i nie dokonują wymaganych przepisami prawa kontroli rzeczywistej ilości odpadów. W kilku miejscach usytuowania pojemników pojemniki dla mieszkańców i przedsiębiorców są wspólne i ogólnie dostępne.

3. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2–2b i 2d zostały ustalone nieprawidłowo, ponieważ ilość odpadów odbieranych od mieszkańców została ustalona nieprawidłowo. Urząd Miasta w Kętrzynie założył statystyczną ilość odpadów 404 kg na 1 mieszkańca rocznie. Założona ilość została przyjęta, według wyjaśnień Urzędu Miasta, w oparciu o subiektywnie wybrane miasta w Polsce. Jest to ilość mocno zawyżona, ponieważ średnia ilość odpadów komunalnych w Polsce wynosi około 315 kg/osobę rocznie. W pobliskich Bartoszycach ilość odpadów wynosi 260 kg/osobę rocznie. Przeprowadzone ważenie odpadów komunalnych na dokładnej wadze wykazało, że w ciągu miesiąca mieszkańcy oddają około 100 kg/ osobę rocznie bez uwzględnienia odpadów wielkogabarytowych. Po oszacowaniu odpadów wielkogabarytowych możemy stwierdzić, że ponad dwukrotnie zawyżono ilość odpadów i w konsekwencji opłatę za odpady komunalne.

4. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2–2b i 2d zostały ustalone nieprawidłowo, ponieważ założona przez Urząd Miasta cena przedsiębiorcy w wysokości 352.08 zł/Tonę, jest podana przez spółkę komunalną, która obecnie zajmuje się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Nie jest to cena rynkowa, ponieważ nie przedstawiono żadnej weryfikacji tej ceny przez osoby, które decydowały o podwyżce odpadów. Nie ogłoszono przetargu na odbiór odpadów, nie przedstawiono cen innych odbiorców.

5. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2–2b i 2d zostały ustalone nieprawidłowo, ponieważ Urzędu Miasta założył, że ilość odpadów dostarczonych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie, zwanego dalej ZUOK, wynosi 70% odpadów odebranych od mieszkańców.  Ilość ta powinna wynikać z uwzględnienia ilości odpadów segregowanych odebranych przez spółkę komunalna i sprzedanych podmiotom zewnętrznym.

6. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2–2b i 2d zostały ustalone nieprawidłowo, ponieważ Urząd Miasta przyjął do obliczeń tylko wysoką cenę z ZUOK w Spytkowie. Jest ona prawie dwukrotnie wyższa od ceny, po której dostarczane były odpady w 2019 roku. Urząd Miasta nie przedstawił cen z innych jednostek, do których może dostarczać odpady komunalne ani. nie wynegocjował cen opartych o rynkowe warunki współpracy i koszty ZUOK

7. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2–2b i 2d zostały ustalone nieprawidłowo, ponieważ Urząd Miasta przyjął do obliczeń dodatkowe koszty obsługi administracyjnej systemu. Obecnie obsługę administracyjną systemu wykonują pracownicy spółki komunalnej, odbierającej odpady od mieszkańców i przedsiębiorców. Jeżeli Urząd Miasta przyjął dodatkowe koszty obsługi administracyjnej systemu to powinien o taką samą kwotę zmniejszyć cenę przedsiębiorcy. Urząd Miasta tego nie zrobił, więc zawyżył koszty dla mieszkańców o 169 555 zł rocznie.

Z powodu nieprzestrzegania przepisów Ustawy i przyjęcia danych niezgodnych z rzeczywistością uchwalona opłata za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 31,80 zł/osobę miesięcznie została około dwukrotnie zawyżona. Mieszkańcy zostaną obciążeni kosztami: odpadów osób zamieszkałych w Kętrzynie, które nie złożyły deklaracji i odpadów pochodzących od przedsiębiorców, którzy nie zawarli umów lub zaniżyli deklarowaną ilość odpadów.

Biorąc pod uwagę: przedstawione dane, wykonane na ich podstawie obliczenia kosztów i cen, wyjaśnienia oraz pozostałe okoliczności, wnoszę o stwierdzenie nieważności: „Uchwały nr XIX/142/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 21 listopada 2019 r., w sprawie zmiany uchwały nr VII/57/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie metody ustalania opłat, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych” oraz uchwalenie nowych realnych cen za odpady komunalne.

To jest nieuzasadnione, aby za odpady przedsiębiorców i osób, którzy nie złożyli deklaracji obciążać tych mieszkańców, którzy deklaracje złożyli. Do tej pory najwyższe ceny mają trzy gminy w Polsce, 32 zł za osobę miesięcznie a następnie gmina Kętrzyn 31,8 zł za osobę miesięcznie. Będziemy czynić kroki prawne po to, aby obronić mieszkańców przed tą niesłuszna i niesprawiedliwą podwyżką cen za odpady komunalne.

13 thoughts on “Przeciwko niesprawiedliwym, zawyżonym cenom śmieci

 1. Panie Stanisławie. Konkretne wystąpienie. Przedstawił Pan sensowną i kompletną informację na temat gospodarki odpadami. Pańskie argumenty, niestety, nie trafiają do burmistrza i większości rady (PiS i AS). Jest jedna prawda. Miasto nie jest przygotowane do prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami i koniec. Pozdrawiam

 2. No i mamy dobrą zmianę w Kętrzynie.
  Kętrzyn w pierwszej trójce miast z najwyższą opłatą za śmieci prawie 32 zł od osoby. Dość tego. Czas na zmianę burmistrza!!

 3. Tak trzymać panie Kulas. Widać, że poza panem Nowakiem i panem nikt nawet z opozycji nie zabierze sensownie głosu w obranie nas mieszkańców.

 4. No to rzeczywiście konkretny człowiek. Powstaje jednak pytanie. Co robić? My w gminie Barciany wiedząc, że kalkulacje dotyczące ustalenie ceny za ciepło są wykonane nieprawidłowo nie mamy żadnej możliwości dotarcia do prawdy. Ale u nas prezes spółki to mieszkaniec Kętrzyna a członkowie rady nadzorczej spółki to panowie z Mrągowa i… Olsztyna. Ich to ani (nomen omen) nie grzeje ani…

 5. Wstyd proszę Pana wypowiadać się o człowieku który przedstawił kompletną rzetelną kalkulację na temat ceny śmieci. Lepiej się nie wypowiadać jak się nie potrafi wypowiedzieć. Brawo, Panie Staszku !, takich ludzi potrzebuje to miasto.

 6. Brawo dla Pana Kulas.
  Zadaję sobie pytanie jak i z pewnością mieszkańcy KĘTRZYNA .
  404 kg śmieci na osobę ? { 404 kg : 365 dni =1.10 kg dziennie ma wyprodukować śmieci osoba w mieszkaniu }
  Mam pytanie SKĄD MAM WZIĄĆ te śmieci ,żeby było tyle ciągu dnia ?
  Pewnie moje pytanie zostanie jako RETORYCZNE…………………………………………………………………….
  Postanowiłam tak dla własnego sumienia zważyć swoje śmieci po tygodniu zbierania
  Mój wynik 1.45 kg . z tego odpady bio zabieram do kompostownika { mam przerobione do użyżnienia ziemi na której mam posadzone warzywa }
  Pytam jeszcze raz . Z KONT MAM WZIĄĆ TYLE ŚMIECI W CIĄGU TYGODNIA ?
  ZA CO MAM PŁACIĆ ?

  1. przepraszam za błąd….Nie w ciągu tygodnia,a w ciągu miesiąca….( 404 kg w ciągu roku??? }

 7. Niestety!, władze miasta starają się jak mogą żeby wycisnąć z mieszkańców kasę potrzebną im na inne cele. Układy biznesowo-towarzyskie kosztują. Żal patrzeć na to wszystko co się dzieje w mieście Kętrzynie, styl zarządzania, a nade wszystko brak merytorycznej wiedzy skutkuje tym, że panowie się gubią i popełniają błędy dość szkodliwe dla miasta. Za cztery lata nastąpią nieodwracalne zmiany w funkcjonowaniu miasta. Wróbel wyfrunie z gniazda, a stary człowiek pójdzie na zasłużony odpoczynek-emeryturka, miasto zostanie z problemami z którymi zmierzyć się będzie musiał nowy burmistrz. FARSA I TRAGEDIA.

 8. Te 404 kg wzięły się ze średniej statystycznej w kraju. Dokonano porównania tego elementu z kilku miast o parametrach podobnych do Kętrzyna i jest nowa cena. Nikt tego dotychczas nie ważył i nie liczył. Powstały nawet kontrowersje na temat ilości mieszkańców Kętrzyna, którzy powinni płacić za odpady. Jedni mówili, że jest nas ponad 26 tys. a inni, że mieszkańców jest tylu ile deklarujących opłatę za śmieci, a więc 21755. Nikt też nie przyjmuje,za wyjątkiem pana Kulasa i jednego radnego, argumentacji i innych wyliczeń. Za tyle burmistrz z radnymi PiS i AS każą płacić. A radni AS uznali, że głosowanie za podwyżką to wyraz wielkiej troski i odpowiedzialności za miasto.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *