REGION: Zapowiedź marcowej sesji Sejmiku|28.03.2023 – Magna Masuria

REGION: Zapowiedź marcowej sesji Sejmiku|28.03.2023

0

XLVIII sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego odbędzie się 28 marca 2023 roku w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (ul. E. Plater 1). Początek stacjonarnego spotkania o godz. 12.

Transmisja z sesji będzie dostępna również na stronie internetowej samorządu województwa warmińsko-mazurskiego pod adresem: https://warmia.mazury.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod adresem: https://bip.warmia.mazury.pl

Porządek obrad:

1.     otwarcie sesji,

2.     rozpatrzenie wniosków do porządku obrad,

3.     sprawozdanie marszałka województwa z prac zarządu pomiędzy sesjami,

4.     informacja o stanie mienia województwa za rok 2022 – referujący: M. Kuchciński, wicemarszałek województwa,

5.     podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu „Ocena sytuacji na rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim
w 2022 roku. Realizacja Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w województwie warmińsko-mazurskim za 2022 rok” – 
referujący: M. Sycz, wicemarszałek województwa,

6.     raport z realizacji w 2022 roku Warmińsko-Mazurskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026 – referująca: J. Piotrowska, członek zarządu województwa,

7.     podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań samorządu województwa finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023 – referująca: J. Piotrowska, członek zarządu województwa,

8.     podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie – referująca: J. Piotrowska, członek zarządu województwa,

9.     podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie – referujący: M. Sycz, wicemarszałek województwa,

10.  podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie – referujący: M. Kuchciński, wicemarszałek województwa,

11.  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie – referujący: M. Kuchciński, wicemarszałek województwa,

12.  podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie  referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa,

13.  podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa,

14.  podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2023-2037  referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa, 

15.  podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa warmińsko-mazurskiego na 2023 rok – referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa,

16.  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć międzynarodowych w ramach konkursu „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM 2023 ROKU”  referujący: G.M. Brzezin, marszałek województwa,

17.  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Frombork na dofinansowanie bieżących zadań własnych w zakresie promocji gminy Frombork podczas zawodów biegowych pod nazwą „Fromborski Bieg Copernicusa” referująca: J. Piotrowska, członek zarządu województwa,

18.  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie miejskiej Lidzbark Warmiński na dofinansowanie bieżących zadań własnych w zakresie promocji gminy miejskiej Lidzbark Warmiński podczas zawodów biegowych pod nazwą „Nocny bieg z Kopernikiem” referująca: J. Piotrowska, członek zarządu województwa,

19.  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie miejskiej Lubawa,
na dofinansowanie bieżących zadań własnych w zakresie promocji gminy miejskiej Lubawa podczas zawodów biegowych pod nazwą „Lubawska 10-cha” 
 referująca: J. Piotrowska, członek zarządu województwa,

20.  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie-miastu Ełk pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2023 roku działań w zakresie kultury realizowanych przez Ełckie Centrum Kultury – referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa,

21.  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie miejskiej Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2023 roku działań w zakresie kultury realizowanych przez Lidzbarski Dom Kultury  referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa,

22.  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie Olsztyn pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2023 roku działań w zakresie kultury realizowanych przez miejskie instytucje kultury referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa,

23.  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie Orzysz pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2023 roku działań w zakresie kultury realizowanych przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu  referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa,

24.  podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia gminie Ryn pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2023 roku działań w zakresie kultury realizowanych przez gminę Ryn  referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa,

25.  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie Stawiguda pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2023 roku działań w zakresie kultury referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa,

26.  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie Iława pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2023 roku działań w zakresie kultury realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie  referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa,

27.  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie miastu Mrągowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2023 roku działań w zakresie kultury realizowanych przez Mrągowskie Centrum Kultury – referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa,

28.  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie Orneta pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2023 roku działań w zakresie kultury realizowanych przez Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Ornecie referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa,

29.  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie miejskiej Ostróda pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2023 roku działań w zakresie kultury realizowanych przez gminę miejską Ostróda referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa,

30.  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia powiatowi piskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2023 roku działań w zakresie kultury realizowanych przez Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem – Muzeum Michała Kajki w Ogródku referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa,

31.  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Związkowi Gmin Warmińsko-Mazurskich pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2023 roku działań w zakresie kultury referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa,

32.  podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie miejskiej Bartoszyce części zadań zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta, zmiany uchwały nr XXXII/606/09 sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z 25 sierpnia 2009 roku w sprawie powierzenia gminom miejskim: Kętrzyn, Bartoszyce, Lidzbark Warmiński niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich oraz uchylenia uchwały nr XXXV/695/14 sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z 25 marca 2014 roku w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia zawartego 25 sierpnia 2009 roku pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim a gminą Bartoszyce w sprawie przejęcia przez gminę zadania zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta Bartoszyce – referujący: M. Kuchciński, wicemarszałek województwa,

33.  podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/594/09 sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z 30 czerwca 2009 roku w sprawie powierzenia gminom:  Łukta, Morąg, Orneta, Miłakowo, Pasłęk, Gołdap niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich i uchylenia niektórych uchwał sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego – referujący: M. Kuchciński, wicemarszałek województwa,

34.  skargi, wnioski i petycje  referująca: B. Hordejuk, przewodnicząca sejmiku,

35.  sprawy organizacyjne sejmiku, 

36.  przyjęcie protokołu z obrad XLVII sesji sejmiku z 28 lutego 2023 roku,

37.  sprawy różne,

38.  oświadczenia radnych,

39.  wręczenie aktu nadania Honorowego Obywatelstwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego Stanisławowi Żelichowskiemu,

40.  zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *