REGION: Absolutoryjna sesja Sejmiku województwa – Magna Masuria

REGION: Absolutoryjna sesja Sejmiku województwa

0

Przedwakacyjna sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego odbędzie się 27 czerwca 2023 roku w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (ul. E. Plater 1). Początek spotkania w trybie stacjonarnym o godz. 12.

Wśród tematów: raport o stanie województwa, głosowanie nad wotum zaufania, sprawozdanie finansowe za rok 2022 i głosowanie nad udzieleniem absolutorium zarządowi województwa.

Przedstawiona zostanie również informacja o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w 2022 roku.

Transmisja z sesji będzie dostępna również na stronie internetowej samorządu województwa warmińsko-mazurskiego pod adresem: https://warmia.mazury.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod adresem: https://bip.warmia.mazury.pl

Porządek obrad:

1. otwarcie sesji,

2. rozpatrzenie wniosków do porządku obrad,

3. sprawozdanie marszałka województwa z prac zarządu pomiędzy sesjami,

4. raport o stanie województwa w 2022 roku, debata i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania zarządowi województwa warmińsko-mazurskiego – referujący: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa,

5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego województwa za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa za 2022 rok – referujący: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa, 

6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi województwa – referujący: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa, 

7. podjęcie uchwały w sprawie określenia aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy warmińsko-mazurskiej – referująca: Jolanta Piotrowska, członek zarządu województwa, 

8. informacja o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w roku 2022 – referujący: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa, 

9. raport z monitoringu wdrażania w latach 2021-2022 wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2026 – referująca: Jolanta Piotrowska, członek zarządu województwa, 

10. informacja pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego za 2022 rok” – referująca: Jolanta Piotrowska, członek zarządu województwa,

11. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Warmińsko-Mazurskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2023-2027” – referująca: Jolanta Piotrowska, członek zarządu województwa, 

12. podjęcie uchwały w sprawie określenia terminów zakończenia okresów zbioru poszczególnych gatunków roślin uprawnych w województwie dla celów zachowania uprawnień za szkody łowieckie – referująca: Jolanta Piotrowska, członek zarządu województwa,

13. podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie miejskiej Lidzbark Warmiński wykonania zadań własnych województwa w zakresie promocji turystyki w części dotyczącej organizacji imprezy pod nazwą „Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki” w 2023 roku – referująca: Jolanta Piotrowska, członek zarządu województwa,

14. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/224/19 sejmiku województwa z 30 grudnia 2019 roku w sprawie powołania członków rady Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku – referująca: Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa, 

15. podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej województwa na lata 2023-2037 – referujący: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa,

16. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok – referujący: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa,

17. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Małdyty – referująca: Jolanta Piotrowska, członek zarządu województwa,

18. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej – referująca: Jolanta Piotrowska, członek zarządu województwa,

19. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin w ramach konkursu „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych” w 2023 roku – referująca: Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa,

20. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin w ramach konkursu „Organizacja wydarzeń regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną i lokalną oraz dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur w 2023 roku – II nabór” – referująca: Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa,

21. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin ujętych na liście rezerwowej w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2023 roku – referująca: Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa,

22. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie Pisz pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2023 roku działań w zakresie kultury – referująca: Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa, 

23. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie Lidzbark pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2023 roku działań w zakresie kultury – referująca: Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa, 

24. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin ujętych na liście rezerwowej w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2023 roku. – referująca: Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa,

25. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie Ostróda pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinasowanie w 2023 roku działań w zakresie kultury realizowanych przez Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie – referująca: Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa, 

26. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin i powiatów w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2023 roku” – referująca: Jolanta Piotrowska, członek zarządu województwa, 

27. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin w ramach konkursu „Podaj łapę” w 2023 roku – referująca: Jolanta Piotrowska, członek zarządu województwa,

28. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/743/23 sejmiku województwa z 25 kwietnia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” w 2023 roku – referująca: Jolanta Piotrowska, członek zarządu województwa,

29. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na dofinasowanie zadań własnych gmin w zakresie poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej – referująca: Jolanta Piotrowska, członek zarządu województwa,

30. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Iława w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw z przeznaczeniem na organizację pobytu letniego dzieci i młodzieży z obwodu rówieńskiego (Ukraina) – referujący: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa, 

31. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wydminy w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw z przeznaczeniem na organizację pobytu letniego dzieci i młodzieży z obwodu rówieńskiego (Ukraina) – referujący: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa,

32. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społeczności regionalnej obwodu rówieńskiego (Ukraina) – referujący: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa, 

33. podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli sejmiku województwa do składu zespołu opiniodawczego – referująca: Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku,

34. skargi, wnioski, petycje – referująca: Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku,

– podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej natychmiastowego zakazu przetwarzania i wprowadzania do obrotu już zmagazynowanego ukraińskiego zboża, kukurydzy, mąki i innych produktów – referująca: Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku,

35. sprawy organizacyjne sejmiku,

36. przyjęcie protokołu z obrad L sesji sejmiku z 30 maja 2023 roku, 

37. sprawy różne, 

38. oświadczenia radnych,

39. zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *